Astrogurukul

Nakshatra Transit

By: Mr. Anil Kaushal.

The 1st Nakshatra from the Janam Tara is called Janam Tara.
The 2nd Nakshatra from the Janam Tara is called called Sampat Tara.
The 3rd Nakshatra from the Janam Tara is called Vipat Tara.
The 4th Nakshatra from the Janam Tara is called Kshema Tara.
The 5th Nakshatra from the janam Tara is called Pratyari Tara.
The 6th Nakshatra from the Janam Tara is called Sadhak Tara.
The 7th Nakshatra from the janam Tara is called Nidhan or Vadha Tara.
The 8th Nakshatra from the Janam Tara is called Mitra Tara.
The 9th Nakshatra from the Janam Tara is called Param Mitra Tara.

Transit over the 2nd, 4th, 6th, 8th and 9th Nakshatra gives good results. The Transit over the 3rd, 5th and 7th Nakshatra gives bad result while the Janam Nakshatra gives neutral results.

Tara chart for Various Constellations:

Conste-
llation
Lord
Ashwini
Magha
Moola
(ketu)
Bharani
P.Phal
P.Asha
(venus)
Kritika
U.Phal
U.asha
(Sun)
Rohini
Hasta
Shr
avan
(moon)
Mrigh
chitra
Dhani
shta
(mars)
Arda
swati
Shat .
(Rahu)
P.Vastu
Vishak
ha
P. Bh.
Pd.(Jup)
Pushya
Anura
dha
u.Bh.
Pd.(sat)
Ashlesh
aJyeshth
aRevati
(Merc)
Ketu Janam
Venus Samapti Janam
Sun Vipta Smapti Janam
Moon Kshem Vipta Smapt Janam
Mars Pratyari Kshem vipta Smapti Janam
Rahu Sadhak Pratyari Kshem Vipta Smapt Janam
Jupiter Vadha sadhak Pratyari Kshem Vipta Smapti Janam
Saturn Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipta Smapti Janam
Mercury P.Mitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipta Smapti Janam
Ketu P.Mitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipta Smapti
Venus P.Mitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem Vipta
sun P.Mitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari Kshem
Moon P.Mitra Mitra Vadha Sadhak Pratyari
Mars P.Mitra Mitra Vadha Sadhak
Rahu P.Mitra Mitra Vadha
Jupiter P.Mitra Mitra
Saturn P.Mitra
Mercury

 

Table of LATTA CHART:

Planet in Nakshatra Puro Latta (Forward) Prishth Latta(Backward)
Sun12th Mars3rd Jup6th Sat8th Moon22nd Merc7th Venus5th Ra/Ke.9th
Ashwini 12 3 6 8 7 22 24 20
Bharani 13 4 7 9 8 23 25 1
Krittika 14 5 8 10 9 24 26 22
Rohini 15 6 9 11 10 25 27 23
Mrigshira 16 7 10 12 11 26 1 24
Ardra 17 8 11 13 12 27 2 25
Punarvasu 18 9 12 14 13 1 3 26
Pushya 19 10 13 15 14 2 4 27
Ashlesha 20 11 14 16 15 3 5 1
Magha 21 12 15 17 16 4 6 2
Poorva Phalguni 22 13 16 18 17 5 7 3
Uttra Phalguni 23 14 17 19 18 6 8 4
Hasta 24 15 18 20 19 7 9 5
Chitra 25 16 19 21 20 8 10 6
Swati 26 17 20 22 21 9 11 7
Vishakha 27 18 21 23 22 10 12 8
Anuradha 1 19 22 24 23 11 13 9
Jyeshtha 2 20 23 25 24 12 14 10
Moola 3 21 24 26 25 13 15 11
Poorva Ashdha 4 22 25 27 26 14 16 12
Uttra Ashdha 5 23 26 1 27 15 17 13
Shravna 6 24 27 2 1 16 18 14
Dhanishta 7 25 1 3 2 17 19 15
Shatabisha 8 26 2 4 3 18 20 16
Poorva Bhadrapad 9 27 3 5 4 19 21 17
Uttra Bhadrapad 10 1 54 6 5 20 22 18
Revati 11 2 5 7 6 21 23 19
Previous Post
Next Post