Office: Hotel Sahil Palace Ropar, Punjab Phone: (91) 9417587333, 1881-222033, 222633