Astrogurukul

FINGERS – ungaliea Ka Gayan

Download Hindi Font                                       

aMgilXwM

aMgilXo ky nwmo pr ivcwr krqy smX phly hI ÆpÃt {p sy ilKw jw cukw hY ik AMgUTy ko hÆqryKw-SwÆZ my siµmilq nhI ikXw jwqw, hwlwMik AMgUTw hwQ kI ±XvÆQw my mhœvpUxí BUimkw inBwqw hY Aq: hÆqryKw-SwÆZ my kyvl cwr aMgilXo ky mhœv ko hI ÆvIkwr ikXw gXw hY [mYny Awgy ky A%XwXy my pRœXyk aMglI kw a¬lyK asky nwm ky Anuswr ikXw hY, jo es pRkwr hY-

 • phlI aMglI Xw qjínI Xw bƒhÆpiq kI aMglI[
 • dUsrI aMglI Xw m%Xmw Xw Sin kI aMglI [
 • qIsrI aMglI Xw Anwimkw Xw muiÜkw aMglI Xw sUXí kImaMglI[
 • cOQI aMglI Xw kiniÃTkw Xw buD kI aMglI [

aMgilXo kw ivSlyÀxwœmk A%XXn krqy smX hm pRwX:inµniliKq iÆQiqXo pr ivcwr krqy hY

1. ankI iÆQiq              2. ankI lMbweí qQw                 3. ankw Awkwr

es A%XwX my cwro aMgilXo v pRœXyk aMglI sy sMbMiDq sMkyqo ko Alg-Alg dSíqy huE apKMfo sihq qIn Bwgo my ivBwijq ikXw gXw hY [

                                1.      iÆQiq

aMgilXo ky AwDwro kw lgBg sIDI ryKw my honw

Xid iksI jwqk ky hwQo kI aMgilXo Apny-Apny AwDwr pr pvíqo ky åpr lgBg sIDI ryKw my jufI ho qo Xh sPlqw kI sUck hoqI hY [kBI BI Ekdm sIDI ryKw my jufI hueí aMgilXwM nhI pweí jwqI AOr n hI
EysI aMgilXo ko pRwkƒiqk Xw suMdr khw jw skqw hY [

Xid koeí aMglI iksI AñX aMglI ky AwDwr pr nIcy jufI hoqI hY qo askI ApnI kuC Si#q kw hws ho jwqw hY [

phlI aMglI : Xid iksI jwqk kI phlI aMglI AñX aMgilXo kI qulnw my nIcy jufI hueí ho qo bƒhÆpiq pvíq kw Awkwr Cotw ho jwqw hY, ijsky kwrx jwqk my AiBmwn v Azwn kI Bwvnw pYdw ho jwqI hY pirxwmÆv}p vh swmwijk ±Xvhwr my AkuSl ho jwqw hY [

dUsrI aMglI : Xh aMglI kBI Apny ÆQwn sy ivcilq nhI hoqI qQw bIc my iÆQr hony ky kwrx Xh sMquln kw kwXí krqI hY [

qIsrI aMglI : Xid qƒqIX aMglI dUsrI aMglI ky nIcy jufI hueí ho qo bFwvw n iml pwny ky kwrx es aMglI sy pRkt hony vwly guxo kw pUrw apXog nhI ho pwqw [

cOQI aMglI : Xid cOQI aMglI nIcy jufI ho qo piriÆQiqXwM jwqk ky ivprIq hoqI hY qQw askw jIvn sMGÀo sy pirpUxí rhqw hY [cOQI aMglI ky åMcy ÆQwn pr jufy rhny qQw asky lMbI hony sy jwqk my jo ivSyÀqwME ivÖmwn honI cwihE vy nhI hoqI qQw vh inÆqyj bnw rhqw hY [

aMgilXo kw Ek-dUsry kI Aor Juknw

phlI aMglI : Xid iksI jwqk kI phlI aMglI AMgUTy kI Aor JukI hueí ho qo jwqk my ÆvqMZ rhny kI pRvƒiq hoqI hY [

Xid iksI jwqk kI phlI aMglI dUsrI aMglI kI Aor JukI hueí ho qo jwqk my dUiÀq ÆvwiBmwn hoqw hY [

dUsrI aMglI : Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI phlI aMglI kI Aor JukI hueí ho qo jwqk AMDivSvwsI v adws rhny vwlw hoqw hY [

Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI qIsrI aMglI kI Aor JukqI hueí ho qo jwqk {©xqw kw iSkwr km hoqw hY[

qIsrI aMglI : Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI dUsrI aMglI kI Aor JukI hueí ho qo jwqk imŒXwiBmwnI pRvƒiÄ kw hoqw hY [

Xid qIsrI aMglI cOQI aMglI kI Aor JukI hueí ho qo jwqk ApnI klw kw pRXog kyvl Dn Aijíq krny ky ilE krqw hY [

cOQI aMglI : Xid iksI jwqk kI cOQI aMglI qIsrI aMglI kI Aor JukI hueí ho qo Eysw jwqk klw EMv ivzwn my pwrMgq hoqw hY AQvw ApnI ±XwvswiXk Xo©Xqw kw klwœmk pRvƒiÄXo ky swQ suMdr swmMjÆX bnw lyqw hY [

aMgilXo  kw prÆpr smIp rhnw:

 • Xid iksI jwqk kI aMgilXo ky bIc iksI BI pRkwr kw ir#q ÆQwn n idKweí dyqw ho qo Eysw jwqk Dn kw loBI hoqw hY[
 • Xid iksI jwqk kI aMgilXo ky prÆpr imlny sy aMgilXo ky bIc pRkwS idKweí dyqw ho qo Xh sMbMiDq jwqk kI ijzwsu pRvƒiq kw sUck hoqw hY [aMgilXo ky m%X ijqnw AiDk pRkwS idKweí dyqw hY asI Anupwq my jwqk my ijzwsu pRvƒiq BI ivÖmwn rhqI hY [

aMgilXo kI jfo ky bIc ir#q ÆQwn

 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI v AMgUTy ky bIc ir#q ÆQwn ho qo jwqk adwr pRvƒiq kw hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI phlI v dUsrI aMglI ky bIc ir#q ÆQwn ho qo jwqk ky ivcwro my ÆvqMZqw hoqI hY[
 • Xid iksI jwqk kI dUsrI v qIsrI aMglI ky bIc ir#q ÆQwn ho qo jwqk BivÃX ky pRiq koeí %Xwn nhI dyqw qQw ibnw koeí prvwh ikE KuSI KuSI jIny jYsI ivcwrDwrw ko hI mwñXqw dyqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI v cOQI aMglI ky bIc ir#q ÆQwn ho qo jwqk Apny kwXí my ÆvçCMdqw pMsd krqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM srlqwpUvík Ek-dUsry sy Alg ho jwqI ho qo jwqk prµprwAo ko nhI mwnqw [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM pRwX: Ek-dUsry ky swQ icpkI rhqI ho qo jwqk dUsro ky swQ ±Xvhwr my dƒF hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI koeí Ek aMglI pRmuK }p sy Awgy kI Aor AwqI hueí ho qo jwqk kI pRkƒiq my sMbMiDq aMglI sy pRkt hony vwlw gux AiDk hoqw hY [

aMgilXo kw srlqwpUvík jufnw v lcIlw honw

aMgilXo kw jufnw vh ÆvwBwivk iÆQiq hoqI hY jb jwqk ko Xh pqw nhI hoqw ik koeí AñX ±Xi#q askw inrI–x kr rhw hY jbik loc kw prI–x ÆpSí krky ikXw jwqw hY [

 • Xid iksI jwqk kI aMgilXo Awgy kI Aor mufqI ho qo jwqk nIc, loBI pRvƒiq kw AiDk ±XvhwrkuSl qQw kwXr hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI aMgilXwM pICy kI Aor mufqI ho qo jwqk Aprµprwgq mn: iÆQiq kw, hMsmuK qQw vwcwl hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI aMgilXwM s$q ho qo jwqk ±Xwvhwirk pRkƒiq kw qQw prµprwAo my ivSvws krny vwlw hoqw hY [ kBI-kBI Eysw jwqk kTor EvM Anudwr pRvƒiq kw BI hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI aMgilXwM locdwr ho qo jwqk ÆvqMZ ivcwro vwlw hoqw hY [ Eysw jwqk kBI kBI ijzwsu pRvƒiq kw BI hoqw hY qQw Dn ky mhœv ko nhI smJqw [

 

2.         lbweí

sBI aMgilXo kI lbweí

 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM AœXiDk lMbI ho qo jwqk kI pRvƒiq dUsro ky mwmly my twMg Afwny kI qQw sdw dUsro ky doÀ FUMFny kI hoqI hY [ kBI kBI icFwny mwZ sy hI vh AœXiDk ivdíXqw kw ±Xvhwr kr bYTqw hY[ ivÀ dykr SuZ ko smw›q krny vwly jwqk ky hwQ kI aMgilXwM BI lMbI hoqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM lMbI ho qo jwqk pRœXyk bwq kI qrh my jwny vwlw hoqw hY [Coty-sy-Coty kwm ko BI vh %XwnpUvík AOr byhqrIn FMg sy pUrw krnw cwhqw hY [ assy ivSlyÀx krny kI ivSyÀ –mqw hoqI hY qQw vh quçC v inrQík kwXo sy bcny kI cyÃtw krqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM lMbI v pqlI ho qo jwqk kUtniiqz, DoKybwj juE my Dn lutwny vwlw qQw jybkqrw hoqw hY [ Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM AOsq lMbI ho qo jwqk kI mnovƒiÄ susMXq hoqI hY [ kBI-kBI vh swDwrx ±Xi#q ky swmwn BI Awcrx krqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM CotI ho qo jwqk my sBI bwqo ko SIGR smJny kI Xo©Xqw qQw iksI BI kwXí ko su±XviÆQq FMg sy krny kI pRvƒiq hoqI hY [ aMgilXo ky jof ickny hony pr jwqk my GtnwAo kw pUvwínmwn lgwny kI –mqw BI hoqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI sBI aMgilXwM Apy–wkƒq AœXiDk CotI ho qo jwqk açCƒMKl v AprMrwgq ÆvBwv kw hoqw hY [ Eysw jwqk pRwX: AwlsI hoqw hY qQw adwsInqw ky kwrx ÆvwQI BI hoqw hY [ vh jIvn ky swmwñX kqí±Xo ko smJny my qQw XQwXo©X ±Xvhwr krny my AXo©X hoqwhY [ Eysw jwqk indíXI hoqw hY qQw duÃt logo ky khny pr clqw hY [bdmwS jwqko kI aMgilXwM EysI hI hoqI hY [

pRœXyk aMglI kI lbweí

phlI aMglI

Aicq Anupwq my

AiDk lMbI

AiDk CotI

tyFI-myFI

swmwñX inXminÃTw qQw sikRX AMqzwní honw

qwnwSwhI kI pRvƒiq

ijµmydwrI ky pRiq Gƒxw kw Bwv

sµmwn kw ABwv

 

 

dUsrI aMglI

bui%dmwnI

cptI hony pr {©xqw

nIcqw

ihÆtIirXw v hœXwry ky smwn mnovƒiq

                               

qIsrI aMglI

Klwœmk zwn, sOdXí-pRym

stRty ky pRiq {ic (juAw)

sOdXí ky pRiq koeí lgwv nhI klw ky ùwrw BI Dn-pRwiq kI eçCw

klw ky pRiq dUiÀq ivcwr EMv klw kw glq kwXo my apXog

 

cOQI aMglI

Aicq Anupwq my

AiDk lMbI

AiDk CotI

tyFI-myFI

bhumuKI pRiqBw qQw swmwñX suDwr kI eçCw

Cwlbwj pRvƒiq

AMiqm inxíX pr phucny my AœXiDk j¬dbwjI

eímwndwrI kw ABwv

 

aMgilXoN kI prÆpr qulnwœmk lMbweí pRQm aMglI

 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI dUsrI aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk kI dUsro pr Swsn krny kI Bwvnw kI sUck hoqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI dUsrI aMglI ky brwbr ho qo jwqk kI {ic Si#q pRw›q krnykI hoqI hY[ nypoilXn kI qjínI aMglI esI pRkwr kI QI [
 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI dUsrI aMglI sy AiDk CotI ho qo jwqk frpok qQw km bolny vwlw hoqw hY[
 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI qIsrI aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk AswmwñX pRkƒiq kw hoqw hY qQw askI eçCwME v mhœvwkwM–wEM BI açc hoqI hY [ vh iksI BI pRkwr mhwn bnny kw eçCuk hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI qIsrI aMglI ky smwn lMbI ho qo jwqk my XS v sMpiÄ pRw›q krny kI qIvR aœkMTw hoqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI phlI aMglI qIsrI aMglI sy AiDk CotI ho qo jwqk my mhœvwkwM–w kw ABwv hoqw hY[ Eysy jwqk my nIrs AiÆqœv kI Bwvnw hoqI hY [

dUsrI aMglI

 • Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI phlI aMglI sy ^Xwdw AiDk lMbI ho qo Eysy jwqk ky mUKíqwpUxí kƒœXo my BI ivkƒiq hoqI hY, AQwíq Eysy jwqk ky ±Xvhwr my pUxíqw nhI hoqI [
 • Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI phlI aMglI ky brwbr ho qo Eysy jwqk jIvn my mhœvwkwM–w ko svwyçc ÆQwn dyqy hY [
 • Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI phlI aMglI sy CotI ho qo Eysy jwqk ivi–›q hoqy hY[
 • <Xid iksI jwqk kI dUsrI aMglI qIsrI aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk ky gMBIr soc-ivcwr ky kwrx klw, swihœX v Dn kmwny ky sMbMD my bwDwEM AwqI hY [
 • Xid jwqk kI dUsrI aMglI qIsrI aMglI ky brwbr ho qo jwqk juAwrI hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI dUsrI aNglI qIsrI sy CotI ho qo jwqk ko Anyk duBwí©XpUxí hwdso ky kwrx pRwX: hwin shnI pfqI hY [asmy ivi–›qqw-sI Aw jwqI hY qQw vh duÆswhspUxí krqw hY [

qIsrI aMglI

 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI phlI aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk klw pRymI hoqw hY lyikn es klwpRym ko bnwE rKny kI askI koeí eçCw nhI hoqI [ esI kwrx jwqk n qo Apny gux my inKwr lw pwqw hY n asky AçCy pirxmo kw suK hI pRw›q kr pwqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI phlI aMglI ky brwbr ho qo jwqk my XS v smƒi%d pRw›q krny kI eçCw AœXMq qIvR hoqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI phlI aMglI sy CotI ho qo jwqk eqnw mhœvwkw–I hoqw hY ik vh ApnI vwÆqivk Xo©Xqw pr BI %Xwn nhI dy pwqw [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI dUsrI aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk Eysy inrwSwjnk joiKm aTwqw hY ijnmy asy hwin hI aTwnI pfqI hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI dUsrI aMglI ky brwbr ho qo jwqk juAw Kylny kw SOkIn hoqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI dUsrI aMglI sy AiDk CotI ho qo jwqk kI ivkƒq pRkƒiq ky kwrx askI sPlqw kI sBI sMBwvnwEM DUiml pf jwqI hY[
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI AswmwñX }p my cquQí aMglI sy AiDk lMbI ho qo jwqk kI mhœvwkw–wM lilq klwAo kI Aor hoqI hY qQw klw ky –yZ my vh mhwn sPlqw pRw›q krqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI qIsrI aMglI cOQI aMglI ky lgBg brwbr ho qo jwqk bhmuKI pRiqBw kw DnI hoqw hY qQw vh AçCw Xw burw kwXí krny my Si#q kw pRXog krqw hY[ Eysw AñX sMkyqo ky AnukUl Xw pRiqkUl rhny sy zwq ikXw jw skqw hY [

cOQI aMglI

 • Xid iksI jwqk kI cOQI aMglI phlI aMglI ky lgBg brwbr ho qo jwqk kUtnIiq v pRSwsn sMbMDI kwXo my ivSyÀ }p sy d– hoqw hY[ iksI BRÃt rwjnIiqz ky hwQ pr BI l–x dyKw jw skqw hY [
 • Xid iksI jwqk kI cOQI aMglI dUsrI aMglI ky lgBg brwbr ho qo jwqk AswDwrx ivzwn sMbMDI Si#qXo kw ÆvwmI hoqw hY [
 • Xid cquQí aMglI qƒqIX aMglI ky lgBg brwbr ho qo jwqk bhumuKI pRiqBw kw DnI hoqw hY qQw dUsro ko pRBwivq krny kI klw my pRvIx hoqw hY Xid hwQ my AñX l–x TIk n ho qo jwqk my dUsro ko DoKw dyny kI pRvƒiq hogI [

                        por:: Ek dƒiÃt myphlI aMglI

swmwñX phlw por

jwqk my Dmí ky pRiq inÃTw v sµmwnhoqw hY qQw vh AMqzwínI BI hoqw hY lyikn swmwñX sy AiDk bfw por hony pr jwqk AMDivSvwsI hoqw hY [

swmwñX dUsrw por

jwqk mhœvwkwM–I v AwœmiBmwnI hoqw hY lyikn swmwñX sy AiDk bfw hony pr jwqk my dMB kI pRvƒiq pnpny lgqI hY[

swmwñX qIsrw por

jwqk my Swsn krny kI eçCw hoqI hY lyikn swmwñX sy AiDk bfw por hony pr jwqk my sImw sy AiDk Si#q pRw›q krny kI eçCw jwgRq hony lgqI hY [

dUsrI aMglI

swmwñX phlw por

jwqk my gMBIrqw kw gux hoqw hY prMqu Xh por swmwñX sy AiDk bfw ho qo jwqk mwnisk {p sy adws qQw Dwimík {p sy añmwdI hokr AwœmhœXw krny kI socny lgqw hY[

swmwñX dUsrw por

jwqk kI kƒiÀ-kwXí krny kI {ic kw sMkyq hoqw hY lyikn swmwñX sy AiDk bfw hony pr kwm DMDy Xw ±XvswX ky cunny my jwqk AnwvSXk {p sy swvDwn hoqw hY [

swmwñX qIsrw por

jwqk my imq±XiXqw kI pRvƒiq hoqI hY prMqu es por ky swmwñX sy AiDk bfw hony pr jwqk Dnlolup bn jwqw hY [

                                        qIsrI aMglI

swmwñX phlw por

jwqk my klw ky pRiq pRyrxw hoqI hY lyikn phly por ky swmwñX sy AiDk bfw hony pr jwqk kI AsMquilq klwœmk pRviÄXo kw skyq imlqw hY [

swmwñX dUsrw por

jwqk my swmwñX zwn ky swQ Xo©Xqw kw imiªq sMXog hoqw hY lyikn swmwñXsy AiDk bfw hony pr jwqk kI ±XwvswiXk pRvƒiq ky kwrx askI AMq:pRyrxw dm qofny lgqI hY [

swmwñX qIsrw por

jwqk my Dn sMpiÄ kw pRdSín krny ky pRiq pRym hoqw hY lyikn Xid Xh por swmwñX sy AiDk bfw ho qo XhI askI mUKíqw kw pRdSín bn jwqw hY [

                                        cOQI aMglI

swmwñX phlw por

jwqk vwkptu hoqw hY qQw asmy ivzwn ky pRiq dƒF ivSvws kI Bwvnw hoqI lyikn swmwñX sy AiDk bfw por hony pr asmy JUT bolny kI pRvƒiq BI Aw jwqI hY [

swmwñX dUsrw por

jwqk my ivzwn v AwivÃkwr krny kI {ic hoqI hY lyikn swmwñX sy AiDk bfw por hony pr jwqk ivzwn kw pRXog AwprwiDk adRdySXo ky ilE krny lgqw hY[

swmwñX qIsrw por

jwqk my ±XwvswiXk Xo©Xqw hoqI hY pMrqu swmwñX sy AiDk bfw por hony pr jwqk my corI krny kI pRvƒiq BI dyKny ko imlqI hY [

iksI aMglI kw por swmwñX hY Xw swmwñX sy AiDk bfw hY Xh pqw lgwny ky ilE mY XhwM ijzwsuAo ky ilE bfIswvDwnI sy qYXwr ikXw gXw Ek mwndMf qQw Ek aMglI kw adwrx pyS kr rhw hU ijsky ùwrw aMglI ky iksI BI por kI lMbweí swmwñX hY Xw swmwñX sy AiDk bfI hY iksI BI aMglI kI lbweí ko askI bwhrI jf ky pws sy nwpnw cwihE [Xh lMbwe íaMglI ky pRwMrB hony ky ÆQwn sy smuicq hwQ kI piriD smw›q hony ky ÆQwn qk lI jwqI hY qœpScwq es lMbweí kw ds smwn Bwgo my ivBwjn ikXw jwnw cwihE [

es pRkwr Ek swmwñX qƒqIX por kul
lMbweí kw
vwM Bwg hogw[

swmwñX dUsrw por kul lMbweí kw 3 1/2 vw Bwg hogw [

phlw swmwñX por kul lMbweí kw 2/10 Bwg hogw[ es mwp my aMglI ky åpr lgny vwly nwKUn kI lMbweí ko nhI ilXw jwqw [

4 ½  , 3 ½  qQw  2/10 ky Anupwq sy iBñn hony pr por ko swmwñX sy AiDk bfw Xw Cotw mwnw jwqw hY [

Ek hI aMglI ky iksI por kI lMbweí km hony pr as aMglI ky iksI AñX por kI lMbweí AiDk hoqI hY Aq: pwTk es p%diq ky ùwrw por ky swmwñX sy AiDk bfy Xw Coty hony kw zwn srlqwpUvík pRw›q kr skqy hY [

                                3.        Awkwr

aMglI ky isro v gwMTo ky bwhrI Awkwr

 • Xid aMglI ky qIsry por ky BIqr gdRdI sI ho qo jwqk AœXMq ÆvwQI qQw AwlsI
  hoqw hY [ assy sImw sy AiDk AçCw jIvn jIny kI eçCw hoqI hY [
 • Xid aMglI kw qIsrw por pqlw Xw kmr ky Awkwr kw ho qo jwqk adwrmnw qQw
  ÆvwidÃt Kwn-pwn EMv su{icpUxí pirDwn kw SOkIn hoqw hY [

aMgilXo ky iviBñn pRkwr

hÆqryKw-SwÆZ kI hÆq-prI–x SwKw ko smipíq es puÆqk ky iùqIX Bwg ky Anuswr pRœXyk aMglI kI do AœMXq mhœvpUxí iviSÃtqwEM hoqI hY jo es pRkwr hY

phlI: aMglI ky isry pr nwKUn vwly por kw Awkwr [

dUsrI: aMglI ky poro my gwMTo kw idKweí dynw n idKweí
dynw Xw bhuq km idKweí dynw[

en dono hI iviSÃtqwAo kw Ek swQ A%XXn ikXw jwnw inqwMq AwvSXk hY qwik ±XQí punrwv­ƒiÄ sy bcw jw sky [dUsry S‹do my khUM qo mY XhwM cwro pRkwr kI XwnI nukIlI, SMku}p, vgwíkwr v cmcwkwr isro vwlI aMgilXo ky sBI jofo ky ickny hony, phly jof ky gwMTdwr hony, dUsry jof ky gwMTdwr hony Xw dono jofo ky
gwTdwr hony ky sMbMD my kuC ivSyÀ pRkwr kI jwnkwrI dynw cwhMUgw [

sbsy phly mY aMgilXo ky cwr pRkwr ky isro kI sµpUxí pirBwÀw dynw cwhUMgw[

nukIlw isrw :  nukIly isry vwlI aMglI mUl sy lykr åprI

vgwíkwr isrw : vgwíkwr isry vwlI aMglI mUl sy lykr åpr qk lgBg smwn motweí kI hoqI hY lyikn isry pr smw›q hoqy smX Ekdm vgwíkwr ho jwqI hY[swmwñXqXw Xh vgí A%dívƒÄwkwr hoqw hY[

cmcwkwr isrw : cmcwkwr isry vwlI aMglI mUl sy lykr åprI jof qk lgwqwr Ek jYsI motweí kI hoqI hY pMrqu isry pr vYÖ ky cµmc jYsw Awkwr Dwrx kr lyqI hY AQwíq Xh pUxíq: cmcwkwr ho jwqI hY [

aMglI ky isro sy imlny vwlI jwnkwrI

phly jof ky isry hwQ ky pRkwr ko dSwíqy hY qQw essy aMglI ky Awkwr kw BI pqw lgqw hY [

 • Xid aMglI ky isry nukIly ho qo jwqk k¬pnwAo my KoXw rhny vwlw hoqw hY
  lyikn ApnI k¬pnwAo ko kwXí{p my pirxq nhI krqw [
 • Xid aMglI ky isry SMku{p ho qo jwqk my ivvyk v k¬pnw imly-july {p my
  ivÖmwn hoqy hY [
 • Xid aMglI ky isry vgwíkwr ho qo jwqk AœXiDk ivvykSIl hoqw hY qQw ivvyk
  ùwrw hI askw jIvn AnuSwisq rhqw hY [
 • Xid aMglI ky isry cmcwkwr ho qo jwqk my ivcwrSi#q kw ABwv rhqw hY qQw
  asmy bui%d BI km hoqI hY prMqu askI kmíSi#q pRKr hoqI hY [

aMglI kI gwMTo sy imlny vwlI jwnkwrI

åprI gwMT ko dwSíink gwMT BI khqy hY qQw Xh su±XviÆQq
ivcwro ko aœpñn krny vwlI AwqI hY [

inclI gwMT Xw BOiqk gwMT BOiqk Xw swMswirk pdwQo my jwqk
kI su±XvÆQw ko pRdiSíq krqI hY [

aMglI ky isro kI Awkƒiq kw qulnwœmk A%XXn

sBI pRkwr kI aMgilXo ky isro qQw anky ickny v gwMTdwr
hony ky sMbMD my es pRkwr ivcwr ikXw jwqw hY [

nukIlI aMgilXwM

icknI v nukIlI aMgilXwM: icknI v nukIlI aMgilXo vwlw jwqk AœXMq sMvydnSIl v kivHdX
hoqw hY[ asmy Dwimík Bwvnw kUt-kUtkr BrI hoqI hY [ vh sMudr pdwQo sy AœXiDk pRym krny vwlw hoqw hY [ EysI aMgilXo ko svydnSIl khw jwqw hY[ EysI aMgilXo vwly jwqk ky ivcwro v kwXí my koeí ±XvÆQw nhI hoqI qQw vh pRwX: AwlsI bnw rhqw hY lyikn asmy ivl–x AMqdíƒiÃt hoqI hY [

nukIlI aMgilXo my phlI gwMT kw honw: Eysy jwqk kIpRyrxw v ivvyk ky bIc hmySw Xu%d iCfw rhqw hY #Xoik EysI gwMT jwqk ko SMkwlu ÆvBwv kw bnw dyqI hY[ Xid Eysw jwqk kiv ho qo asky kivœv my Thrwv Aw jwqw hY lyikn dUsrI Aor kwXí sMpñn krny my askI pRyrxw hI AœXMq mhœvpUxí is%d hoqI hY [

nukIlI aMgilXo my dUsrI gwMT kw honw: EysI gwMTy jwqk kI ±Xwvhwirk soc ko ivkisq kr askI açc koit kI klwœmk Xo©Xqw my hÆq–yp krqI hY ijsky kwrx vh ±Xwvhwirk ivcwro sy pRBwivq hokr ApnI ªyÃT klw kw dmn kr fwlqw hY Eysw klwkwr Xw kiv AwiQík dƒiÃkox sy bhuq sPl hoqw hY lyikn AwdSívwd sy koso dUr rhqw hY [

nukIlI aMgilXo my dono poro pr gwMTo kw honw: en do gwMTo ky rhny sy nukIly isro vwlI aMgilXo ky pRwkƒiqk gux lgBg nÃt ho jwqy hY #Xoik Eysw jwqk icknI v nukIlI aMgilXo ky rhny pr BI açc AwdSo sy dUrI bnwE rhqw hY Eysw jwqk AwivÃkwr Xw Koj kI idSw my pRyirq hoqw hY lyikn ivcwro my sMquln n rhny ky kwrx vh AMsquÃt v snkI bn jwqw hY [

nukIlI aMgilXwM iksI-iksI ky hwQ my hI pweí jwqI hY lyikn gwMTdwr nukIlI aMgilXwM eskw ivSyÀ Apvwd hoqI hY AQwíq nukIlI aMgilXo ky por my gwMTy kdwicq hI pweí jwqI hY [

SMku{p aMgilXwM

icknI v SMku{p aMgilXwM : icknI v SMku{p aMgilXo vwlw jwqk kwmukqw-pRDwn kiv hoqw hY qQw askI kivqw my pwrlOikkqw sMbMDI koeí bwq nhI hoqI [ Eysw jwqk ÆvqMZ ivcwro qQw qOr-qrIko vwlw hoqw hY qQw asy qkí sy AœXMq Gƒxw hoqI hY [asmy suMdrqw ky pRiq ÆpÃt AwkÀíx hoqw hY AOr asky ±Xvhwr my svíZ
{ic idKweí dyqI hY [

SMku{p aMgilXo my phlI gwMT kw honw : Eysy klwkwr jwqk kw ivvyk pUxíq ±Xwvhwirk hoqw hY [ vh Apny pRXœno ko iniScq pRXojn ky swQ jofkr añhy l—X-pRwi›q ky Xo©X bnwqw hY qQw smÆq kwXíiviD kw Awkmn krqw hY lyikn Xh sb iviSÃt klwœmk FMg sMpñn krqw hY [ Eysw l—x açckoit ky sMgIqzo v pRis%d iP¬mI klwkwro Awid ky hwQo my pwXw jwqw hY [

SMku}p aMgilXo my dUsrI gwMT kw honw : Eysy jwqk my klwœmk Xo©Xqw ky swQ hI nYiqk ivcwro kw sMXog BI bnw rhqw hY[ Eysw jwqk Apny ihqkr mwmlo ko inptwny my pUxíq: ±Xwvhwirk hoqw hY qQw ApnI Xo©Xqw ko shI FMg sy AQopwjín my lgwqw hY [

SMku{p aMgilXo my dono gwMTo kw honw : Eysy l–xo vwlw jwqk jIvn my Awny vwly sMGÀo kw swhspUxí FMg sy swmnw krky ivjXI hony vwlw klwkwr, AwivÃkwrk, swihœX mmíz, sMgIqz Xw AiBnyqw hoqw hY[ askI bui%d smX ky AnukUl kwXí krqI hY qQw asmy smswmiXk piriÆQiqXo ko Apny p– my pUxíq: lwBkwrI bnwny kI bui%d hoqI hY [

SMku{p gwMTy ivrly hI hwQo my pweí jwqI hY qQw Xid pweí jwqI hY qo bhuq h¬kI hoqI hY [

vgwíkwr aMgilXwM

icknI v vgwíkwr aMgilXwM: icknI v vgwíkwr aMgilXo vwly jwqko my dSínSwÆZ, smwijk ivzwn, ±Xwvhwirk klw v AlMkwrb%d swihiœXk kwXí ky pRiq ivSyÀ Anurwg qQw ±XwvswiXk XojnwAo ko qYXwr krny kI Xo©Xqw hoqI hY[ pÖip Eysy jwqk my swhs km v pRyrxw AiDk rhqI hY qQwip asky sBI kwXí ivvyksµmq hoqy hY [Xh Ek ivSyÀ v dƒF l–x hY [ vgwíkwr isro vwlI aMgilXwM icknI ho Xw gwMTdwr, Eysw jwqk ÆvqMZ ivcwro vwlw qQw pRwX: sc bolny vwlw hoqw hY [

vgwíkwr
aMgilXwM my phlI gwMT kw honw : es gwMT sy vgwíkwr isro vwlI aMglI ky guxo my vƒi%d hoqI hY Eysy l–x vwlw jwqk ivvykSIl sy Anurwg rKny vwlw hoqw hY qQw Xh gwMT asky es gux my AOr AiDk vƒi%d kr dyqI hY Eysw jwqk pRœXyk bwq my Dwimík ivSvws ko siµmilq krqy huE hI ivcwr v pirccwí krqw hY Eysy jwqk ko iksI bwq ky pRiq muiSkl sy hI AwvSvÆq ikXw jw skqw hY #Xoik vh pRœXyk cIj ko sdyh kI dƒiÃt sy dyKqw hY lyikn vh bui%dmwn hony ky swQ hI apXogI kwXí krny my BI AœXiDk s–m hoqw hY [

vgwíkwr
aMgilXwM my dUsrI gwMT kw honw: EysI gwMT jwqk kI ±Xwvhwirk pRvƒiq ko bFwvw dyqI hY lyikn pirxwm sy phly kwrx kw ivvyk rKny kI –mqw ko km kr dyqI hY [Xh Ek kuSl kmícwrI v AnuSwisq A%Xwpk kw l–x hY Eysw jwqk kíq±X ko svwíiDk mhœv dyqw hY asmy ivvyk kw pRXog nhI krqw qQw Awzwpwln v su±XvÆQw ko hI svopir mwnqw hY [

vgwíkwr agilXo my dUsrI gwMT kw honw : vgwíkwr aMgilXo my EysI dUsrI gwMT pRwX: idKweí dyqI hY

cmcwkwr aMgilXwM

icknI v cmcwkwr aMgilXwM: Eysy jwqk my XQwíQ jIvn kI ghrI smJ, kwXí krny kI pRbl AwvSXkqw qQw ivSyÀkr SrIirk kwXí krny kI Aor {Jen hoqw hY[ ikRkyt, hwkI Awid Kuly mYdwn my Kyly jwny Kylo qQw rwjnIiq, mwnv pRSwsnv XwZw krny ky pRiq Eysy jwqk kI ivSyÀ {ic hoqI hY [

cmcwkwr
aMgilXo my phlI gwMT kw honw : Eysw jwqk AwkRwmk pRvƒiq kw ivSvwsGwqI qQw pRœXyk AwdSí kI hMsI afwny vwlw v jñm sy hI dUsro kI inMdw krny kI pRvƒiq kw hoqw hY[ vh BwvnwAo my ivSvws nhI krqw qQw AwdSí ±Xvhwr kI BI apy–w kr dyqw hY[ vh ApnI klw ko aÖog my lgwnw cwhqw hY [ vh XQwQívwdI apy–w qQw AœXiDkskwrwœmk ivcwro kw ±Xi#q hoqw hY Eysw jwqk apXogI AwivÃkwro ky –yZ my Koj v AwivÃkwr ko pRwQimkqw dyqw hY qQw XQwíQ ivzwn my AwÆQw rKqw hY [

cmcwkwr
aMgilXo my dUsrI gwMT kw honw : dUsrI gwMT ivknI v cmcwkwr aMglI ky isro ky guxo ko bFw dyqI hY[ Eysy jwqk my suMdr vÆquAo ky pRiq bhuq km AwkÀíx hoqw hY lyikn su±XviÆQq aÖog ky pRiq askI {ic AœXiQk bFI hueí hoqI hY [Eysy jwqk synw my açc pdo pr kwXírq hoqy hY [

aMglI ky pRœXyk isry kw Alg-Alg honw

phlI aMglI

 • Xid phlI aMglI nukIlI ho qo jwqk ko AMqzwín kw boD hoqw hy qQw asmy ghn Dwimík AwÆQw hoqI hY[
 • Xid phlI aMglI SMku}p ho qo jwqk pRœp– zwn v A%XXn my {ic rKny vwlw hoqw hy [
 • Xid phlI aMglI vgwíkwr ho qo jwqk sœX my ivSvws krny vwlw hoqw hy [
 • Xid phlI aMMglI cmcwkwr ho qo jwqk kI kwXí krny my AœXiDk {ic hoqI hY [

dUsrI aMglI

 • Xid dUsrI aMglI nukIlI ho qo jwqk dYvI Si#qXo sy BXBIq rhqw hY [
 • Xid dUsrI agMlI SMku}p ho qo jwqk kI Dmí my ghn AwÆQw hoqI hY [
 • Xid dUsrI aMglI vgwíkwr ho qo jwqk ±XvhwrkuSl hoqw hY [
 • Xid dUsrI aMglI cmcwkwr ho qo jwqk Apny kwXí my d– hoqw hY [

 

qIsrI aMglI

 • Xid qIsrI aMglI nukIlI ho qo jwqk my klw v kivqw ky AwdSívwd ky pRiq lgwv hoqw hY [
 • Xid qIsrI aMglI SMku{p ho qo jwqk ky ivcwr  klwœmkqw sy Xu#q hoqy hY [
 • Xid qIsrI aMglI vgwíkwr ho qo jwqk klw ky pRiq sœXinÃT hoqw hY [
 • Xid qIsrI aMglI cmcwkwr ho qo jwqk kI isnymw Xw nwtk my AiBnX krny kI {ic hoqI hY [

cOQI aMglI

 • Xid cOQI aMglI nukIlI ho qo jwqk my Apny kwXí sy sMbMiDq ivzwn ky pRiq AœXiDk {ic hoqI hY
 • Xid cOQI aMglI SMku{p ho qo jwqk hr pRkwr sy kwXíkuSl hoqw hY [
 • Xid cOQI aMglI vgwíkwr ho qo jwqk my A%Xwpn krny kI –mqw hoqI hY [
 • Xid cOQI aMglI cmcwkwr ho qo jwqk my sikRX ±XvswX ky pRiq {ic hoqI hY [

 

 

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *